Strömavbrott

Hamnen har under tre dagar drabbats av flera strömavbrott.

En elfirma har hjälpt oss att se till att säkringarna har bytts ut.

Vår misstanke är att elnätet har blivit överbelastat, varvid säkringen har gått.

Vi ber alla båtägare att säkerställa att maximal förbrukning 500 W i båten. Ingen värmekälla är tillåten, undantaget frostvakt.

En allvarlig följd av strömavbrotten är att den inre grinden inte blir låst.

Således uppmanas alla att följa restriktionen på maximal elförbrukning på 500 W.

Vi kommer så snart som möjlighet ges, kolla upp orsaken till avbrotten.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2022-03-28

Datum:    Måndag 28 mars 2022

Tid:          Klockan 19.00 – 21.00

Plats:       Digitalt via länk som meddelas senare

 

Digitalt årsmöte

Även i år kommer vi att ha ett digitalt möte.

All information rörande instruktioner för årsmötet och röstningsförfarandet mailas ut i början på mars.

På hemsidan publiceras verksamhetsbe­rättelse, verksamhetsplan, Valberedningens förslag till funktionärer, mm.

Mötet kommer vara ett ”tyst möte” och enbart vara en avrapportering och beslut utifrån tidigare röstningar.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Välkomna!

Styrelsen

 

 

Dagordning: Årsmöte 2022-03-28

 

1.     Fastställande av röstlängd för mötet

2.     Fråga om mötet är behörigen utlyst

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5.     Fastställande av dagordning

6.     Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

7.     Revisorernas berättelse

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9.     Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret

10.   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

11.   Fastställande av serviceavgifter för innevarande år

12.   Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar

13.   Fastställande av nivåer för attestregler

14.   Val av ordförande för ett år

15.   Val av vice ordförande för två år (sker udda år)

16.   Val av sekreterare för två år (sker jämna år)

17.   Val av kassör för ett år (normalt sker udda år)

18.   Val av ytterligare fyra ledamöter samt en suppleant på ett år

19.   Val av en revisor för två år (sker jämna år)

20.   Val av valberedning

21.   Övriga val

22.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

23.   Styrelsen har mandat att inom styrelsen utse eventuella vakanser