Stadgar WMY Hamnförening

Stadgar för Wallhamn Marina Yachtclub Hamnförening (organisationsnummer 802510-3691)

Föreningen bildades 2017-06-30. Dessa stadgar gäller från 2019-04-06.

§ 1 Ändamål

Föreningen Wallhamn Marina Yachtclub Hamnförening nedan kallad WMY Hamnförening (WMY) är en ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i WMY Hamnförenings hamnområde, inspirera till kunskap inom båtliv, hamn- och sjösäkerhet samt bidra till en god miljö i skärgården. Föreningen skall ansvara för drift, skötsel och utveckling av WMY Hamnförenings hamnområde.

§ 2 Medlemskap
§ 2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av de som har ett nyttjanderättsavtal för en båtplats i WMYs hamnområde eller hyr en båtplats i andra hand av en nyttjanderättsinnehavare eller hyr en båtplats av WMY och som ansluter sig till föreningens stadgar.

§ 2.2 Medlemskategorier

Medlemmar indelas i kategorierna; nyttjanderättsmedlem, andrahandsmedlem och hyresmedlem. Medlem kan registrera familjemedlem enligt Båtunionens regler.

§ 2.3 Rättigheter

Medlemmar får nyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet.

§ 2.4 Skyldigheter

Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar, föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar föreningens eller Tjörns Hamnars tillhörigheter är ersättningsskyldig. Minst en medlem per båtplats skall utföra av årsmötet beslutade arbetsuppgifter alternativt ombesörja att arbetsuppgiften blir utförd alternativt erlägga fastställd avgift.

§ 2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemsavgift under innevarande år skall erläggas. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte uteslutas ur föreningen om medlem motverkar föreningens ändamål, inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Medlemmen som är föremål för uteslutning skall av styrelsen tillställas en skriftlig varning att senast inom 3 veckor vidta nödvändig åtgärd innan uteslutningsärendet kan tas upp till beslut.

Om nödvändig åtgärd inte vidtas av medlemmen inom stipulerad tid har styrelsen rätt att neka medlemmen tillträde till hamnområdet. Vid beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet av årsmötet. Vid uteslutning upphävs eventuella avtal mellan medlemmen och WMY Hamnförening.

Av kallelse till årssmöte skall det framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas. Till årsmötet, där sådant ärende ska behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. Skriftlig information om beslut i ärendet skall tillställas medlemmen inom 1 vecka.

Medlem, som uteslutits av årsmötet, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del ska frågan tas upp till förnyad prövning på extra föreningsmöte.

§ 3 Beslutande instanser

Föreningens högsta beslutande instans är årsmötet. Styrelsen i sin helhet företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se §8 .

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum och enligt de villkor som står angivet i fakturan.

§ 7 Båtplatser

Nyttjanderättsinnehavaren av båtplats skall teckna serviceavtal med WMY Hamnförening.
Nyttjanderättsinnehavaren av båtplats har rätt att hyra ut sin plats enligt nyttjanderättsavtalet.
Föreningens hyrestagare av båtplats skall teckna hyresavtal med WMY Hamnförening.

§ 8 Föreningsmöten
§ 8.1 Antal möten

Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

§ 8.2 Kallelse

Kallelse med dagordning till årsmöte skall ske skriftligen via e-post och annonseras på föreningens digitala kanaler och vara medlemmarna tillhanda minst 6 veckor före mötet.
Kallelse med dagordning till extra föreningsmöte skall ske skriftligen via e-post och annonseras på föreningens digitala kanaler samt anslås i hamnen och vara medlemmarna tillhanda minst 2 veckor före mötet. Vid extra föreningsmöte får endast frågor på dagordningen behandlas.

§ 8.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 4 veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse (se §8.2) till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

§ 8.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
11. Fastställande av serviceavgifter för innevarande år
12. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar
13. Fastställande av nivåer för attestregler
14. Val av ordförande för ett år
15. Val av vice ordförande för två år (sker udda år)
16. Val av sekreterare för två år (sker jämna år)
17. Val av kassör för två år (sker udda år)
18. Val av vice kassör för två år (sker jämna år)
19. Val av ytterligare tre ledamöter samt en suppleant på ett år
20. Val av en revisor för två år (sker jämna år)
21. Val av en revisor för två år (sker udda år)
22. Val av en revisor suppleant för ett år
23. Val av valberedning
24. Övriga val
25. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
26. Övriga ärenden

§ 8.5 Rösträtt, beslut och val

Varje nyttjanderättsmedlem eller hyresmedlem som har betalt medlemsavgift har en röst. Rösträtten är personlig, men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem. Detta skall verifieras genom fullmakt vid föreningsmötet.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 9 Styrelse och förvaltning
§ 9.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vice kassör och tre ordinarie ledamöter samt en suppleant. Vid behov har styrelsen rätt att konstituera sig.
Vid lika röstetal vid beslut är ordförandens röst utslagsgivande. Valbara till styrelsen är alla medlemmar.

§ 9.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och då minst fem ledamöter varav ordförande och eller vice ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av årsmöte och föreningsmöte
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras.
 • Bereda ärenden inför årsmöte och extra föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera föreningen
 • Ansvara för föreningens verksamhet i enlighet med lagar, regler och stadgar samt förvalta föreningens egendom och medel.
 • Besluta om antagning av ny medlem
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
 • Tillställa revisorerna all nödvändig dokumentation senast 4 veckor innan årsmötet.
 • Publicera senaste årsmötesprotokoll, föreningsmötesprotokoll och informera om styrelsens arbete samt kallelser på föreningens digitala kanaler.
§ 9.3 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande eller vice ordförande, och kassör eller vice kassör, två i förening. Föreningens konton för likvida medel tecknas av två i förening, kassören och annan styrelsemedlem.

§ 9.4 Attestregler

Styrelsen skall upprätta attestregler efter de nivåer som beslutas på årsmöte. I de fall då utbetalningar och/eller avtalstecknande överstiger de fastställda nivåerna skall det ske med två i förening, kassören och annan styrelsemedlem.

§ 10 Revisorer

Föreningen skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmötet för en tid av två år och väljs växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och föreslå årsmötet att till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 11 Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter varav en är sammankallande. De väljs av årsmötet växelvis vartannat år för en tid av två år.
Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster, som eventuellt blir vakanta
 • Motta nomineringar från föreningens medlemmar
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater
 • Att föreslå arvoden för styrelsen

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 12 Ordningsregler

För förhållandena inom föreningens mark- och vattenområde finns särskilt av föreningen utfärdade ordningsregler. Dessa fastställs av styrelsen.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelse till föreningsmöte. För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste de godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Föreningens upplösning

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta ska framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte.

Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar till de delar som ej är avtalade med externa parter.