Kallelse till årsmöte den 8 mars 2020

Kallelse till WMY Hamnförenings årsmöte

[Nedladdningen kunde inte hittas]

Dagordning      Valberedningens förslag till årsmötet   Investeringar 2020

Tid: Söndag 8 mars 2020 kl 15.00 – 18.00
Registrering från 14.30
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
Förtäring Kaffe/te/mjölk och smörgås

Anmälan sker på vår hemsida: www.wmy.se/aktiviteter/anmala-till-arsmote-2020/
Uppge namn, båtplatsnummer och antal personer.

Faktura på medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar. För att rösta måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet.

Vi kommer att på hemsidan www.wmy.se lägga ut verksamhetsberättelse, information om planerade investeringar för 2020, valberedningens förslag till funktionärer, mm.

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, kan lämna in en motion som skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2020.

Välkomna!
Styrelsen

Dagordning Årsmöte 2020

Dagordning enligt WMY Hamnförenings stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
11. Fastställande av serviceavgifter för innevarande år
12. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar
14. Fastställande av nivåer för attestregler
15. Val av ordförande för ett år
16. Val av vice ordförande för två år (sker udda år)
17. Val av sekreterare för två år (sker jämna år)
18. Val av kassör för två år (sker udda år)
19. Val av ytterligare tre ledamöter samt en suppleant på ett år
20. Val av en revisor för två år (sker jämna år)
21. Val av en revisor för två år (sker udda år)
22. Val av valberedning
23. Övriga val
24. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
25. Övriga ärenden

 

Valberedningens förslag

Valberedningen tycker att arvodena skall vara oförändrade 2020 jämfört med 2019

Ordförande på 1 år Jan-Peder Eliasson
Sekreterare på 2 år Mats Nydén
Ledamot på 1 år Lars-Olof Johansson
Ledamot på 1 år Gunilla Petersson Bergström
Ledamot på 1 år Svante Zetterberg
Ledamot på 1 år Veronica Fransson
Suppleant på 1 år Margareta Holm

/Stefan och Janne

Föreslagna investeringar 2020

Vågbrytare för skydd av östra sidan av hamnen 3 200 000 Kr
Asfaltering av delar av hamnplanen 185 000 kr
Kompletteringar servicehus samt målning och underhåll utemiljö 100 000 kr
Underhåll bryggor och bommar 100 000 kr