Ordningsföreskrifter för WMY Hamnförening

Dessa ordningsföreskrifter gäller för avtal mellan WMY Hamnförening, nedan kallad WMY, och båtplatsinnehavaren.

Båtplatsinnehavarens åliggande

 • att bidraga med ordning inom hamnområdet
 • att följa Tjörns kommuns lokala ordningsstadga inkl tillfälliga vatten och eldningsförbud
 • att vid all trafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt anpassa farten så att skada ej kan uppstå och följa gällande fart- och seglingsbestämmelser
 • att till Båtplatsansvarig inom WMY omedelbart anmäla varje ändring av kontaktuppgifter såsom bostadsadress, postadress, mailadress och telefonnummer, etc. Även vid båtbyte skall nya båtens uppgifter såsom namn, båtmodell, längd, bredd, etc. i övrigt följa WMY föreskrifter.

Det är inte tillåtet

 • att använda egen vagga, stöttor, pallvirke eller dylikt
 • att som medlem använda WMY anläggningar i kommersiellt syfte utan styrelsens godkännande
 • att i mastskjul förvara annan materiel än vad utrymmet är avsett för.
 • att inom hamnområde spilla olja eller drivmedel samt tömma toalett och annat utom på anvisad plats.
 • att utföra heta arbeten såsom svetsning, skärbränning och slipning, som kan förorsaka brand, mellan eller vid vinteruppställda båtar.
 • att skrapa botten på båten utan ha täckt marken för uppsamling av färgrester.

Skulle båt vid upplåtelsetidpunktens slut vara kvar i hamnen, i sjö eller på land utan att överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden träffats eller ligger till hinder för
verksamheten i hamnen äger WMY rätt att på Båtplatsinnehavarens risk och bekostnad undanskaffa båten. Samma gäller om Båtplatsinnehavaren inte trots påminnelse fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot WMY.

För varje förtöjd eller upplagd båt skall finnas minst båtansvarsförsäkring. Bevis skall
på anmodan kunna uppvisas. Om inte försäkring tecknats kan detta medföra
uppsägning av gällande avtal.

Bryggplats

Båtplatsinnehavaren äger rätt att nyttja bryggplatsen under tiden 1 april t o m
uppläggningsdagen, dock senast den 31 oktober. Vid nyttjanderättstidens slut skall
båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen, såvida inte WMY annat medgivet.

Om båtplatsinnehavaren låter sin båt ligga kvar i vattnet efter den 31 oktober kommer
avgift för vinterplats i sjön debiteras.

Båtplatsinnehavarens åliggande:
 • att tillse att förtöjningsändar och annan materiel är i fullgott skick samt anpassade till båtens storlek och tyngd. Förtöjning med schacklar eller liknade får inte användas, detta för att metallen kan skada fästpållares galvanisering.
 • att förtöjning skall ske på ett säkert sätt.
 • att om så påfordrar, tillfälligt flytta båten till annan angiven plats inom hamnen.
 • att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning.
 •  att snarast anmäla eventuella skador på pontoner, Y-bommar eller bojar till bryggansvarig. Det är förbjudet att på pontoner etc. förvara jolle eller annan utrustning. Släpjolle får dock förtöjas inom förtöjningsplatsens vattenområde.

WMY äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, även sådan båt som olovligt förtöjts.

Uppläggningsplats

Uppläggningsplatsen får utnyttjas längst till den första juli. Därefter debiteras båtplatsinnehavaren en ny avgift.

Vid nyttjanderättens slut skall båten vara avlägsnad från uppläggningsplatsen om inget annat skriftligen överenskommits med WMY.

Om båten ej avlägsnats vid överenskommet datum kommer Båtplatsinnehavaren åläggas en avgift enligt gällande prislista.

Båt får uppläggas endast på tilldelad plats.

Att i mastskjul endast förvara avklädd mast. Vant och spridare skall borttagas. Förstag med profil och rulle förvaras i för ändamålet avsett skjul.

Att efter sjösättning noggrant rengöra uppläggningsplatsen. Båtplatsinnehavare som underlåter att rengöra uppläggningsplatsen inom föreskriven tid debiteras kostnaden för rengöringen, och WMY förbehåller sig rätten att bortforsla kvarliggande materiel.

Båtplatsinnehavare skall ta del av var WMY brandsläckningsmateriel förvaras.

Gator mellan båtar (brandgator) skall hållas fria.

Ingen utrustning såsom kärror, båtvagnar etc. som inte ingår i detta avtal får inte ställas upp i marinan utan särskilt skriftlig tillåtelse. Om tillåtelse sker utgår en hyresavgift.

All utrustning/täckningsmaterial skall märkas med namnad etikett och därtill placeras på angiven plats.

Ej namnad utrustning borttages/bortforslas och kostnad för detta debiteras.

 

Båtplatsinnehavaren.

Gemensamt arbete

Arbetsdagar vår och höst innebär obligatorisk närvaro och till minst en av de arbetsdagar per år, som WMY kallar till samt utföra anvisat arbete.

För de medlemmar som utför andra arbetsuppgifter för WMY kan av styrelsen befrias från dessa arbetsdagar.

Planerade arbetsdagar annonseras på hemsidan. Medlem måste deltaga i minst en av dessa dagar.

Den båtplatsinnehavare som under kalenderåret ej deltagit i någon av arbetsdagarna debiteras 1.000 kronor.

Särskilda bestämmelser om nyttjande av el

Båtplatsinnehavare ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick. Båtens elkabel får endast vara ansluten till bryggans elstolpe under uppsikt. Undantag görs om båtägaren kan visa att båten har utrustning som förebygger galvaniska strömmar.

Allmänt

Bryter Båtplatsinnehavaren mot ovanstående föreskrifter är WMY berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på Båtplatsinnehavarens bekostnad vidtaga de åtgärder som WMY kan finna påkallade på grund av att det inträffade.

WMY fritages från allt ansvar för vidtagna åtgärder.

WMY Hamnförening
April 2019